กรุณารอสักครู่

สมัครงาน บริษัท สยามราช วันนี้ได้ที่นี้!
  • ประวัติการศึกษา

  • ข้อมูลเพิ่มเติม

  • แนบเอกสาร

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
*ที่อยู่ปัจจุบัน :
สถานะภาพทางทหาร :
เกณฑ์แล้ว
ยังไม่เกณฑ์
ยกเว้น
สถานะภาพปัจจุบัน :
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
ติดต่อกรณีเร่งด่วน :
บริษัทล่าสุด :บริษัทก่อนหน้า :
Microsoft word :
ดี
พอใช้
ไม่ได้
Microsoft Excel :
ดี
พอใช้
ไม่ได้
Microsoft Powerpoin :
ดี
พอใช้
ไม่ได้
โปรแกรมอื่นๆ :
สามารถใช้อุปกรณ์ :
ภาษาอังกฤษ :
Word by Word
Short conversation
Long conversation
ไม่ได้
ภาษาอื่นๆ :
รถยนต์ :
มี
ไม่มี
รถจักรยานยนต์ :
มี
ไม่มี
ความสามารถขับขี่ :
ความสามารถขับรถได้ :
สุรา :
ไม่ดื่ม
ดื่ม
บุหรี่ :
ไม่สูบ
สูบ
เสพสิ่งเสพติด :
ไม่เคย
เคย
โรคประจำตัว :
ไม่มี
มี
เคยป่วยเป็นโรคติดต่อ,เรื้อรัง :
ไม่เคย
เคย
ขณะสมัครงานนี้ท่านตั้งครรภ์หรือไม่ :
ไม่ใช่
ใช่
ลักษณะบุคล :
อ้วน
ผอม
สมส่วน
ผิวขาว
ผิวคล้ำ
ผิวสองสี
อัตราค่าจ้างที่ต้องการ :
*วันที่สามารถเริ่มงานได้ :

  

แนบเอกสาร

หมายเหตุ เอกสารเฉพาะประเภท JPG , PNG , PDF